Love Me or Hate Me

The More you HATE the more you LOVE

0 notes

Lalaki ang asawa ko…sa pagkakatanda ko =))  

*bago ako umalis today* 
Jeram: Bilan mo pa ‘ko huh 
Me: O_o

Lalaki ang asawa ko…sa pagkakatanda ko =))

*bago ako umalis today*
Jeram: Bilan mo pa ‘ko huh
Me: O_o